Preferowana forma elektroniczna (EPI)

Szanowni Panstwo!!!

Agencja Celna «Jurtex-Nar» znajduj?ca si? w Pa?stwowym Rejestrze Celnym Bia?orusi pod numerem ТА – 0600/0000014 od 30.09.2005 roku prowadzi swoj? dzia?alno?? w Mi?sku i Grodnie.

Proponujemy w imieniu przewo?nik?w sporz?dza? wymagane przez bia?oruskie s?u?by celne dokumenty w preferowanej formie elektronicznej (EPI). Profesjonalizm i odpowiedzialno?? naszych agent?w, znajduj?cych si? w partnerskiej wsp??pracy z Urz?dami Celnymi, gwarantuj?:

- przyjmowanie wniosk?w do tworzenia EPI przez ca?? dob?, siedem dni w tygodniu;

- wys?anie wiadomo?ci z numerem identyfikacyjnym w ci?gu 2-3 godzin od chwili otrzymania danych, bez wzgl?du na liczb? kod?w;

- szybkie dokonywanie odpraw celnych.

Do zg?oszenia EPI potrzebujemy nast?puj?cych dokument?w: CMR, faktur?, ?wiadectwo rejestracji na samoch?d i przyczep?, dane paszportowe kierowcy (strona ze zdj?ciem), specyfikacja lub list pakowy, numer i data wa?no?ci karnetu TIR. Dane mo?na przekaza? drog? elektroniczn? (e-mail: grodno@custom.by).

Dla zawarcia umowy prosimy wys?ac dane Waszej firmy (nazwa, adres, numer rachunku w banku, nazwa banku, nazwisko i im? w?a?ciciela, numer nip, elektroniczny adres, numery telefon?w dla kontakt?w).

Celem firmy jest zapewnienie naszym klientom komfortowych warunk?w obs?ugi w ramach oferowanych us?ug agencji celnej.

Yurchyk Oleg: +375 29 557 45 77

Po?udzie? Tatiana: +375 44 580 8296

e-mail: grodno@custom.by

Tel/Fax: +375 152 605541 w Grodnie

Skype: tatiana_yurtex-nar

Skype: yurchik7978

 

Undefined


Main menu 2